PRIMĂRIA UDEȘTI
Monitorul Oficial LocalStatutul unității administrativ-teritorialeRegulamentele privind procedurile administrativeHotărârile autoritații deliberativeDispoziițile autoritații executiveDocumente și informații financiareAlte documente

Hotărârile autoritații deliberative

Anul 2023

 1. Hotărâre privind neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Udești a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru d
  20 Sep
 2. Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Udești, județul Suceava”, a
  05 Sep
 3. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Udești, județul Suceava
  29 Aug
 4. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiție: „Extindere rețele electrice în comuna Udești, județul Suceava”
  29 Aug
 5. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza DALI-Documentație pentru autorizarea lucrărilor de intervenție, aferentă obiectivului de investiție „Schimbare destinație din școală în grădiniță cu program prelungit în sa
  29 Aug
 6. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiție „Construire terasă și lucrări de reparații și întreținere la clădirea Căminului cultural „Mircea Motrici” în sat
  29 Aug
 7. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiție „Construire teren de sport pe terenul aferent Școlii cu clasele I-VIII din localitatea Reuseni, comuna Udești, j
  29 Aug
 8. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiție „Construire teren de sport în satul Udești, comuna Udești, județul Suceava”
  29 Aug
 9. Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al comunei Udești pentru trimestrul II al anului 2023
  29 Aug
 10. Hotărâre privind rectificare bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pe anul 2023
  29 Aug
 11. Hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea financiară a unei manifestări culturale, organizate de Consiliul Local al comunei Udești: Festivalul național de literatură „Rezonanțe udeștene” în comuna Udești, anul 2023, ediția a XXVII-a
  30 Jun
 12. Hotărâre privind stabilirea consumurilor de carburanți pentru autoturismele, mașinile, utilajele și echipamentele motorizate care aparțin comunei Udești (dotarea Primăriei comunei Udești), înmatriculate și înregistrate
  12 Jun
 13. Hotărâre privind modificarea HCL Udești nr. 37 din 19.08.2022 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea începerii investiției „Modernizarea sistemului de iluminat public str
  12 Jun
 14. Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava, precum și împuternicirea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeur
  12 Jun
 15. Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Udești la Parteneriatul LEADER 2023-2027 cu denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Jos
  12 Jun
 16. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Udești a terenului în suprafață de 1100 mp, situat în intravilanul satului Poieni, comuna Udești, județul Suceava
  12 Jun
 17. Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava
  12 Jun
 18. Hotărâre privind aprobarea participării comunei Udești în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu
  05 May
 19. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Udești
  05 May
 20. Hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru obținere autorizație de construire spațiu comercial, amenajare acces rutier și împrejmuire
  05 May
 21. Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
  05 May
 22. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava pe anul 2023
  05 May
 23. Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Comunei Udești, pentru trimestrul I al anului 2023
  05 May
 24. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuințe P+M, anexe gospodărești: fântână, bazin vidanjabil și împrejmuire teren
  12 Apr
 25. Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specislitate al Primarului comunei Udești, județul Suceava
  12 Apr
 26. Hotărâre privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Udești, jud. Suceava
  12 Apr
 27. Hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru anul 2022 ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale comuna Udești, județul Suceava
  15 Mar
 28. Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Comuna Udești, județul Suceava, referitor la colaborarea instituțională și implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod M
  15 Mar
 29. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pe anul 2023
  15 Mar
 30. Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pentru anul 2023
  16 Feb
 31. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Udești, județul Suceava
  16 Feb
 32. Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Udești, județul Suceava, ăbcepând cu data de 01.01.2023
  16 Feb
 33. Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Udești, județul Suceava
  16 Feb
 34. Hotărâre privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Udești, județul Suceava
  16 Feb
 35. Hotărâre privind validarea Dispoziției primarului comunei Udești nr. 270 din 28.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pe anul 2022 și a Dispoziției primarului comunei Udești nr. 1 din 6.01.2023 privind acoperirea
  16 Feb
 36. Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modifi
  16 Feb
 37. Hotărâre privind numărul asistenților personali ai persoanelor cu handicap în anul 2023
  16 Feb
 38. Hotărârea privind aprobarea rețelei de învîțământ preuniversitar de stat (preșcolar, primar și gimnazial) de pe raza teritorială a comunei Udești, județul Suceava pentru anul școlar 2023-2024
  16 Feb
 39. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pe anul 2022
  13 Jan

Anul 2022

 1. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. „Construire hală în vederea depozitării unor mașini” în satul Rușii-Mănăstioara, comuna Udești, județul Suceava
  08 Dec
 2. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru Introducere teren în intravilan în vederea construirii - benzinărie și funcțiuni complementare - servicii și producție
  08 Dec
 3. Hotărâre privind aprobarea vânzării unei suprafețe de teren situate în domeniul privat al comunei Udești, județul Suceava
  08 Dec
 4. Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Udești, pentru anul școlar 2022-2023
  08 Dec
 5. Hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în comuna Udești, județul Suceava a manifestărilor prilejuite de sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, ediția 2022
  08 Dec
 6. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pe anul 2022
  08 Dec
 7. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udeești, județul Suceava pe anul 2022
  21 Nov
 8. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Udești, jud. Suceava
  04 Nov
 9. Hotărâre privind schimbarea pe o perioadă nedeterminată a destinației imobilului Școală Primară Rușii-Mănăstioara (clădire și teren aferent) din comuna Udești, jud. Suceava, în imobil cu destinația Grădiniță cu Program Prelungit
  04 Nov
 10. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pe anul 2022
  04 Nov
 11. Hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare sediu Primărie în comuna Udești, județul Suceava”, a cheltuielilor aferente acestuia și cu promovarea la finanțare prin intermediul P.N.R.R., Componenta 10 - Fondul local, Obiectivul de investiții I.3 „R
  04 Nov
 12. Hotărâre privind necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și implementarea proiectului „Achiziție utilaje în comuna Udești, jud. Suceava” ”
  13 Oct
 13. Hotărâre privind aprobarea Statutului revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Suceava”
  13 Oct
 14. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic-PAC, aferentă obiectivului de investiție: „Construire teren de sport pe terenul aferent școlii cu clasele I-VIII din localitatea Știrbăț, comuna Udești, jud.
  03 Oct
 15. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pe anul 2022
  03 Oct
 16. Hotărâre referitoare la modificarea și completarea HCL Udești nr. 20 din 29.04.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
  03 Oct
 17. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Udești în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” - Udești, jud. Suceava, pentru anul școlar 2022-2023
  19 Sep
 18. Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Realizare sistem de supraveghere video în comuna Udești, jud. Suceava”
  19 Sep
 19. Hotărâre privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea începerii investiției „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Udești, județul Suceava”
  02 Sep
 20. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, jud. Suceava, pe anul 2022
  02 Sep
 21. Hotărâre privind aprobarea PUZ pentru introduceare teren în intravilan în vederea construirii unei locuințe în satul Luncușoara, com. Udești, jud. Suceava
  16 Aug
 22. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Udești, județul Suceava
  16 Aug
 23. Hotărâre privind rectificare bugetului local al comunei UDești, județul Suceava, pe anul 2022
  16 Aug
 24. Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Comunei Udești, pentru trimestrul II al anului 2022
  16 Aug
 25. Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție nr. 928/22.11.2017, pentru implementarea proiectului de investiție intitulat „Înființarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare în comuna Ud
  23 Jun
 26. Hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea financiară a unei manifestări culturale organizate de Consiliul Local Udești: Festivalul național de literatură „Rezonanțe udeștene” în comuna Udești, anul 2022, ediția a XXVI-a
  23 Jun
 27. Hotărâre privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)/Componenta C10 - Fondul Local, aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comu
  03 Jun
 28. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, jud. Suceava, pe anul 2022
  03 Jun
 29. Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Udești și ale autorităților publice locale din comuna Udești
  17 May
 30. Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiții „Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Lunca Sucevei (oraș Salcea
  17 May
 31. Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare și consolidare șanțuri la DC 1” sat Udești, comuna Udești, județul Suceava
  17 May
 32. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic-DTAC, aferentă obiectivului de investiții: „Construire împrejmuire frontală la cimitirul din sat Udești, comuna Udești, jud. Suceava”
  17 May
 33. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Coniliului Local al comunei Udești, județul Suceava
  17 May
 34. Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Comunei Udești, pentru trimestrul I al anului 2022
  17 May
 35. Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
  17 May
 36. Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021
  17 May
 37. Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de specialitate - Comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, din cadrul Consiliului Local al comunei Udești, st
  17 May
 38. Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Udești pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022
  06 Apr
 39. Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Udești, jud. Suceava
  06 Apr
 40. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pe anul 2022
  06 Apr
 41. Hotărâre privind aprobarea cererii de prelungire a valabilității scrisorii de garanție nr. 381 din 27.07.2018 pentru proiectul de investiție intitulat „Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Udești, jud. Suceava” și finanțat prin Ag
  04 Mar
 42. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, jud. suceava, pe anul 2022
  04 Mar
 43. Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 46 din 06.11.2021 privind aprobarea promovării în cadrul sesiunii de finanțarea 2021 și implementării proiectului de investiție „Modernizare drumuri comunale în Comuna Udești, jud. Suceava” prin in
  22 Feb
 44. Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Udești, județul Suceava, pentru anul 2022
  22 Feb
 45. Hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali în Comisia de evaluare a performanțelor individuale, pentru anul 2021 ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale comuna Udești, jud. Suceava
  22 Feb
 46. Hotărârea privind aprobarea rețelei de învățământ preuniversitar de stat (preșcolar, primar și gimnazial) de pe raza comunei Udești, jud. Suceava, pentru anul școlar 2022-2023
  22 Feb
 47. Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Comunei UDești, pentru trimestrul IV al anului 2021
  22 Feb
 48. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 45 din 27.10.2021 privind Statutul comunei Udești, jud. Suceava
  22 Feb
 49. Hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei Udești în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line
  28 Jan
 50. Hotărâre privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local a doamnei Călin Claudia-Gianina
  28 Jan
 51. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Udești, județul Suceava
  28 Jan
 52. Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului de Urbanism al comunei Udești, jud. Suceava, aprobate prin HCL Udești nr. 8 din 23.01.2012, în condițiile legii, dar nu mai mult de 10 ani
  28 Jan
 53. Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2022 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modifi
  28 Jan
 54. Hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap în anul 2022
  28 Jan
 55. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pe anul 2021
  04 Jan

Anul 2021

 1. Hotărâre privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția „Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Udești, jud. Suceava”
  03 Dec
 2. Hotărâre privind aprobarea acordării unor pachete cadou cu ocazia Sărbătorii de Crăciun: „Pomul de Crăciun” și anularea organizării Festivalului „Obiceiuri și Datini din Străbuni” ediția 2021
  03 Dec
 3. Hotărâre privind aprobarea promovării în cadrul sesiunii de finanțare 2021 și implementării proiectului de investiții „Modernizare drumuri comunale în comuna Udești, jud. Suceava” prin intermediul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
  16 Nov
 4. Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Udești, membru în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al Școlii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” - Udești, jud. Suceava
  01 Nov
 5. Hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor de asistență socială acordate la nivelul comunei Udești, jud. Suceava, pentru perioada 2021-2025 ”
  01 Nov
 6. Hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă locală pe perioada 2021-2027, comuna Udești, jud. Suceava”
  01 Nov
 7. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, jud. Suceava, pe anul 2021
  01 Nov
 8. Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Comunei Udești, pentru trimestrul III al anului 2021
  01 Nov
 9. Hotărâre privind aprobarea statutului comunei Udești, jud. Suceava
  01 Nov
 10. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați, a devizului „Rest de executat”, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri comunale în localitățile Reuseni, Plăvălari, Luncușoara și Udești, com. Udești, ju
  01 Nov
 11. Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Udești, jud. Suceava”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Inves
  01 Nov
 12. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședinșă a Consiliului Local al comunei Udești, jud. Suceava
  01 Nov
 13. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic+C.S., aferentă obiectivului de investiție: „Alimentare cu energie electrică - Înființarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare ăn co
  11 Oct
 14. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, jud. Suceava, pe anul 2021
  11 Oct
 15. Hotărâre privind aprobarea vânzării unei suprafețe de teren, situată în domeniul privat al comunei Udești, jud. Suceava
  11 Oct
 16. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic-DTAC, aferentă obiectivului de investiție: Amenajare scurgere ape, șanțuri și rigole la DC 68, în satul Plăvălari, comuna Udești, jud. Suceava”
  13 Sep
 17. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic-DTAC, aferentă obiectivului de investiție:„Construire centru cultural în satul Poieni, comuna Udești, jud. Suceava”
  13 Sep
 18. Hotărâre privind cuantumul și numărul de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Udești pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 și semestrul I al anului școlar 2021-2022
  13 Sep
 19. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru construire depozit mobilă în satul Luncușoara, comuna Udești, jud. Suceava
  13 Sep
 20. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pe anul 2021
  13 Sep
 21. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Udești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” - Udești, jud. Suceava pentru anul școlar 2021-2022
  13 Sep
 22. Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Comunei Udești pentru trimestrul II al anului 2021
  30 Jul
 23. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Udești, jud. Suceava, pe anul 2021
  30 Jul
 24. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Udești, jud. Suceava
  30 Jul
 25. Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de specialitate - Comisia pentru programe de dezvolatre leconomico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, urbanism și amenajarea t
  30 Jul
 26. Hotărâre privind modificarea componenței reprezentanților Consiliului Local al comunei Udești, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” Udești, jud. Suceava, pentru anul școlar 2020-2021, stabiliți prin HCL Udești nr. 37 din
  30 Jul
 27. Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilitîții Scrisorii de garanție nr. 92/22.11.2017
  30 Jun
 28. Hotărâre privind aprobarea Procedurii și Modalităților de aducere la cunoștința publică a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ precum și a măsurilor de interes local, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitoru
  30 Jun
 29. Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modifi
  10 Jun
 30. Hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap în anul 2021
  10 Jun
 31. Hotârârea nr. 3 din 27.01.2021 privind aprobarea rețelei de învățământ preuniversitar de stat (preșcolar, primar și gimnazial) de pe raza teritorială a comunei Udești, județul Suceava, pentru anul școlar 2021-2022)
  10 Jun
 32. Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al comunei Udești pentru trimestrul IV al anului 2020
  10 Jun
 33. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Udești, județul Suceava
  10 Jun
 34. Hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava
  10 Jun
 35. Hotărâre privind aprobarea cererii de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție nr. 381 din 27.07.2018 pentru proiectul de investiție intitulat „Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Udești, județul Suceava”
  10 Jun
 36. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Udești, județul Suceava
  10 Jun
 37. Hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru anul 2020 ale secretarului general al unității administrativ teritoriale comuna Udești, jud. Suceava
  10 Jun
 38. Hotărâre privind aderarea comunei Udești, prin Consiliul Local al comunei Udești la „Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus”
  10 Jun
 39. Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primăriei comunei Udești, județul Suceava
  10 Jun
 40. Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al comunei Udești, pentru trimestrul I al anului 2021
  10 Jun
 41. Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
  10 Jun
 42. Hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Watman-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II” dezvolatat de Administrația NAțională Apele Române, a terenului pentru construirea noilor investiții aferente acestuia
  10 Jun
 43. Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pentru anul 2021
  10 Jun
 44. Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri comunale în comuna Udești, județul Suceava”
  10 Jun
 45. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Udești, județul Suceava
  10 Jun
 46. Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020
  10 Jun
 47. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei UDești, județul Suceava, pe anul 2021
  10 Jun
 48. Hotărâre privind aprobarea vânzării unei suprafețe de teren, situată în domeniul privat al comunei Udești, județul Suceava
  10 Jun

Anul 2020

 1. HCL Udești nr. 1/30.01.2020 privind aprobarea rețelei de învățământ preuniversitar de stat (preșcolar, primar și gimnazial) de pe raza teritorială a comunei Udești, județul Suceava pentru anul școlar 2020-2021)
  25 Feb
 2. HCL Udești nr. 2/30.01.2020 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap în anul 2020
  25 Feb
 3. HCL Udești nr. 3/30.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2020 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
  25 Feb
 4. HCL Udești nr. 4/30.01.2020 privind aprobarea PUZ pentru introducerea în intravilan a suprafeței de 4534 mp în vederea construirii de locunțe
  25 Feb
 5. HCL Udești nr. 5/30.01.2020 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Udești, județul Suceava, începând cu data de 01.01.2020
  25 Feb
 6. HCL Udești nr. 6/30.01.2020privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Comunei Udești pentru trimestrul IV al anului 2019
  25 Feb
 7. HCL Udești nr. 7/30.01.2020
  25 Feb
 8. HCL Udești nr. 8 din 19.02.2020 privind aprobarea vânzării unor suprafeșe de teren situate în domeniul privat al comunei Udești, județul Suceava
  25 Feb
 9. HCL UDești nr. 9/19.02.2020 privind desemnarea a 2 consilieri locali în Comisia de evaluare a performanțelor individuale, pentru anul 2019 ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale comuna Udești, județul Suceava
  25 Feb
 10. HCL Udești nr. 10/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pentru anul 2020
  25 Feb
Plăți online
taxe și impozite locale
Ultimele anunțuri Anunț în etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z. inițiat de Dumitraș Liviu și Dumitraș Ana-MariaDOCUMENTAȚIE PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI UDEȘTI, JUDETUL SUCEAVAANUNȚ DEZBATERE PUBLICA PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI UDEȘTI, JUDETUL SUCEAVAComunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”Anunț P.U.D. - SC GREY RENT SRLAfiș RetuRO - comercianțiAfiș RetuRo - producătoriAnunț promovare în grad profesional superiorAnunț promovare în grad profesional principalAnunț P.U.Z. - Introducere teren în intravilan în vederea obținerii autorizației de construire pentru locuință P+M vezi toate anunțurile Link-uri utile siimp.cjsuceava.ro